You are here

Постанова КМУ від 29.05.2013 № 420

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 травня 2013 р. № 420

Київ

Про затвердження Типового

договору оренди водних об’єктів

Відповідно до статті 51 Водного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типовий договір оренди водних об’єктів, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2013 року.

 

Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

 

Типовий договір додається

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2013 р.  № 420

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
оренди водних об’єктів

______________________________________   _____   ___________ 20__ р.

                    (місце укладення)

Орендодавець _________________________________________________

                                   (найменування органу виконавчої влади або

_________________________________________________________________

органу місцевого самоврядування,

_________________________________________________, з одного боку, та

                               який надає в оренду водний об’єкт)

орендар __________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

_________________________________________________________________

найменування юридичної особи)

______________________________________________, з іншого, уклали цей

договір про таке.

Предмет договору

1. Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування водний об’єкт для _____________________________________

                                                      (рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих,

_________________________________________________________________ лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних

_________________________________________________________________

цілей, проведення науково-дослідних робіт)

_________________________________________________________________,

(назва і тип водного об’єкта)

який розташовується ______________________________________________

                    (місцезнаходження водного об’єкта)

_________________________________________________________________

Об’єкт оренди

2. Об’єктом оренди за цим договором є:

вода (водний простір) водного об’єкта, в тому числі рибогосподарської технологічної водойми, ____________________________________________,

                                 (кубічних метрів, гектарів)

земельна ділянка під водним об’єктом ____________________________,

                                                                      (гектарів)

_________________________________________ (далі — земельна ділянка).

                             (кадастровий номер)

Рибогосподарська технологічна водойма згідно з цим договором надається в оренду з урахуванням вимог Закону України “Про аквакультуру”.

3. У межах об’єкта оренди розміщені гідротехнічні споруди __________
_________________________________________________________________,

(перелік, характеристика та їх стан)

а також інші об’єкти інфраструктури _________________________________

_________________________________________________________________

(перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об’єктів інфраструктури,

_________________________________________________________________

у тому числі мостових переходів тощо)

4. Об’єкт оренди передається, не передається разом з ______________

                                            (непотрібне закреслити)

_________________________________________________________________

(перелік, характеристика і стан гідротехнічних, лінійних споруд

_________________________________________________________________

та інших об’єктів інфраструктури)

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить __________________ гривень.

6. Об’єкт оренди має такі недоліки, що можуть перешкоджати його ефективному використанню: ________________________________________

_________________________________________________________________

7. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини: ________________________________________________________

Строк дії договору

8. Договір укладено на ____________________ років.

Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий строк. У такому випадку орендар повинен не пізніше ніж за ____________ днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити дію договору.

До листа-повідомлення про поновлення договору орендар додає проект додаткової угоди.

Орендна плата

9. Орендна плата вноситься орендарем:

за воду (водний простір) у розмірі _______________________________

                                                                   (розмір орендної плати у гривнях

_________________________________________________________________

із зазначенням умов внесення відповідно до бюджетної класифікації)

за земельну ділянку за місцем її розташування у розмірі ___________

                                                                                                      (розмір

_________________________________________________________________.

орендної плати у гривнях із зазначенням умов її внесення відповідно до бюджетної класифікації)

10. Обчислення розміру орендної плати за:

водний об’єкт здійснюється відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, що затверджується Мінприроди;

рибогосподарську технологічну водойму — відповідно до Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми, що затверджується Мінагрополітики;

земельну ділянку — з урахуванням її цільового призначення та коефіцієнтів індексації, що визначаються Держземагентством за формами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1724 “Деякі питання оренди земель”, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди водного об’єкта чи продовження його дії.

11. Орендна плата вноситься у строки ____________________________

_________________________________________________________________

12. Розмір орендної плати переглядається ___________________ у разі:

(зазначається періодичність)

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни розмірів земельного податку, коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану об’єкта оренди, що сталося не з вини орендаря, що підтверджено документами;

в інших випадках, передбачених законом.

13. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у розмірі ___________ несплаченої
                                                                                       (відсотків)

суми за кожний день прострочення.

Умови використання об’єкта оренди

14. Об’єкт оренди передається для _______________________________

(мета використання)

_________________________________________________________________

 

15. Умови збереження стану об’єкта оренди _______________________

_________________________________________________________________

 

Умови і строки передачі об’єкта в оренду

16. Передача об’єкта оренди в оренду здійснюється з розробленням,

      (непотрібне

без розроблення проекту відведення земельної ділянки.    

закреслити)

Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є _________________________________________________________________.

Передача об’єкта оренди в оренду здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта.

Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і паспорта водного об’єкта та відповідні витрати покладаються на орендодавця, орендаря.   

(непотрібне закреслити)

 

17. Зобов’язання щодо _________________________________________

                                       (здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного

_________________________________________________________________

стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ і ставків відповідно до встановлених

_________________________________________________________________

для них Держводагентством режимів роботи, а також необхідність оформлення права

_________________________________________________________________

користування гідротехнічними спорудами та права спеціального водокористування)

18. Інші умови передачі об’єкта в оренду _________________________

_________________________________________________________________

19. Передача об’єкта оренди орендарю здійснюється протягом _______

                                                                                                           (строк)

після державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі.

Умови повернення об’єкта оренди

20. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві об’єкт оренди у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав його в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей об’єкта оренди, пов’язаних із зміною його стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

21. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення стану об’єкта оренди, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди такому об’єкту, не підлягають відшкодуванню.

22. Поліпшення стану об’єкта оренди, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем, підлягають, не підлягають
відшкодуванню.             (непотрібне закреслити)

Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат на поліпшення стану об’єкта оренди визначаються окремою угодою сторін.

23. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем умов договору, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які орендар не отримав внаслідок неналежного виконання орендодавцем умов договору.

24. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання об’єкта оренди

25. На орендовану земельну ділянку встановлено, не встановлено
                                                                 (непотрібне закреслити)

обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб і встановлених земельних сервітутів_______________________________________________

(підстави встановлення обмежень (обтяжень)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

26. Передача в оренду водного об’єкта не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб і встановлених земельних сервітутів.

27. Передача в оренду водного об’єкта здійснюється без обмеження права загального водокористування, якщо інше не визначено законом.

28. Передача орендарем права на оренду водного об’єкта іншим суб’єктам господарювання забороняється.

29. Об’єкт оренди за згодою орендаря може використовуватися для здійснення спеціального водокористування в порядку, встановленому Водним кодексом України.

Інші права та обов’язки сторін*

30. Права орендодавця: ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

31. Обов’язки орендодавця: _____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

32. Права орендаря: ___________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

33. Обов’язки орендаря: ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

* Визначаються відповідно до Водного кодексу України, Законів України “Про оренду землі” та “Про аквакультуру”.

Ризик випадкового знищення або
пошкодження об’єкта оренди чи його частини,
заподіяння шкоди третім особам

34. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе орендар, орендодавець.

                 (непотрібне закреслити)

Ризик заподіяння шкоди третім особам у результаті невиконання або неналежного виконання орендарем умов договору несе орендар.

Страхування об’єкта оренди

35. Згідно з цим договором об’єкт оренди підлягає, не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.           (непотрібне закреслити)

36. Страхування об’єкта оренди здійснює орендар, орендодавець.

                                                                        (непотрібне закреслити)

37. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, інша сторона може застрахувати такий об’єкт і вимагати відшкодування витрат на страхування.

Зміна умов договору і припинення його дії

38. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

39. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

ліквідації юридичної особи — орендаря або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Дія договору припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

40. Дія цього договору припиняється шляхом його розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін внаслідок невиконання іншою стороною передбачених договором обов’язків та випадкового знищення, пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає його використанню, нецільового використання об’єкта оренди, а також з інших підстав, визначених законом.

41. Підставами для розірвання договору оренди є:

встановлення заборони загального водокористування;

нецільове використання об’єкта оренди.

42. Перехід права власності на об’єкт оренди, а також реорганізація юридичної особи — орендаря

є (не є)

(непотрібне закреслити)

підставою для зміни умов або розірвання договору.

Відповідальність сторін за невиконання або
неналежне виконання договору

43. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

44. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що таке порушення сталося не з її вини.

Прикінцеві положення

45. Цей договір набирає чинності після його державної реєстрації.

Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один примірник договора видається орендодавцеві, другий — орендареві, третій — органові, який провів державну реєстрацію земельної ділянки _________________________________________________

(найменування органу державної реєстрації

_________________________________________________________________

за місцем розташування об’єкта оренди)

Невід’ємними частинами договору є:

план або схема об’єкта оренди;

кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів;

акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

акт приймання-передачі об’єкта оренди;

проект відведення земельної ділянки;

паспорт водного об’єкта, а у разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми — паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми;

_________________________________________________________________

(інші документи, що додаються до договору)

_________________________________________________________________

Реквізити сторін

        Орендодавець                                 Орендар

_____________________________  ___________________________________

   ініціали та прізвище керівника органу                           (ініціали та прізвище

_____________________________  ___________________________________

   виконавчої влади або органу місцевого                                фізичної особи,

_____________________________  ___________________________________

        самоврядування, який надає                                         паспортні дані

_____________________________  ___________________________________

             водний об’єкт в оренду                            (серія, номер, ким і коли виданий),

_____________________________  ___________________________________

      установчого документа (назва,                            найменування юридичної особи,

_____________________________  ___________________________________

              ким і коли затверджений),                 що діє на підставі установчого документа

___________________________________

              відомості про державну                         (назва, ким і коли затверджений),

_____________________________  ___________________________________

               реєстрацію та банківські                      відомості про державну реєстрацію

_____________________________  ___________________________________

                      реквізити)                                           та банківські реквізити)

Місце проживання фізичної особи,

місцезнаходження юридичної особи

___________________________________

(індекс, область,

___________________________________

район, місто, село, вулиця,

___________________________________

номер будинку та квартири)

___________________________________

(ідентифікаційний код юридичної особи)

___________________________________

(реєстраційний номер облікової картки

___________________________________

платника податків, крім фізичних осіб, які

___________________________________

через свої релігійні переконання відмовилися

___________________________________

від його прийняття і мають відповідну

___________________________________

відмітку в паспорті)

Підписи сторін

Орендодавець                                  Орендар

____________________________    ________________________________

          МП                                            МП (за наявності печатки)

Договір погоджено з Держводагентством.

_______________     _____________________________                                  (підпис)                            (ініціали та прізвище керівника)

          МП                                      _____   ______________ 20__ р.

Договір зареєстрований у ___________________________________________

                                                  (найменування органу державної реєстрації за

_________________________________________________________________,

місцем розташування об’єкта оренди)

про що у Державному реєстрі земель вчинено запис
від _____   _______________ 20__ р. № ___________.

 

_______________     _____________________________

(підпис)                      (ініціали та прізвище посадової особи,
                                             яка провела державну реєстрацію)

 

МП  (за наявності печатки)