You are here

Форма та порядок запиту

Форма подання запиту на отримання публічної інформації

Порядок подання та розгляду запиту на інформацію

1. Запитувачі інформації (далі – Запитувачі) мають право звернутися до Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області (далі – РОВР у Миколаївській області) із запитом на інформацію (далі – запит) в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

2. Непідписані, незасвідчені, пошкоджені або надіслані не за адресою запити повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

3. Не приймаються до розгляду запити без ідентифікації автора такого запиту.

4.Запит подається в довільній формі або шляхом заповнення встановленої РОВР у Миколаївській області форми.

5. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім'я та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

6.Усі запити на інформацію, що надходять на адресу РОВР у Миколаївській області, приймаються та реєструються фахівцем зв’язків з громадськістю та пресою РОВР у Миколаївській області.    

7. Запити на інформацію реєструються в журналі реєстрації запитів на інформацію відповідно до часу їх надходження.

        РОВР у Миколаївській області надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

8. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

 9. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

10. Фахівець зв’язків з громадськістю та пресою  Дзина О.Л. проводить систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до РОВР у Миколаївській області та завчасно попереджає виконавця відповіді на запит про термін надання такої відповіді.

 

There is currently no content classified with this term.