You are here

Антикорупційна програма Миколаївського обласного управління водних ресурсів

Обговорено                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО       

зборами трудового колективу                                            наказ Миколаївського облводресурсів

протокол від «19» жовтня 2015 № 1                                 № 53 від 23.10.2015 року

 

Антикорупційна програма

Миколаївського обласного управління водних ресурсів

  Миколаїв 2015

 1. Загальні положення, сфера застосування антикорупційної програми та коло осіб, на які поширюються її положення.
 2. Ця Антикорупційна програма (далі - програма) встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності Миколаївського обласного управління водних ресурсів (далі – облводресурсів)
 3. Метою Антикорупційної програми є впровадження дієвих  механізмів  профілактики  корупційних правопорушень  в облводресурсів, усунення  корупційних  передумов  ведення господарської  діяльності,   формування негативного ставлення до проявів корупції.
 4. Антикорупційна програма розроблена на підставі Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VІІ, Закону України «Про Національне антикорупційне бюро» від 14.102014 р. № 1698 – VІІ, Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 -2017 роки від 14.10.2014 р. № 1699 – VІІ.

До актів законодавства, що утворюють основу антикорупційного законодавства України, належать наступні:

 • Конституція України;
 • Закон  України  «Про  запобігання  корупції» від 14.10.2014 р. №1700-VII;
 • Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VIІ;
 • Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні  (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 № 1699-VІІ;
 • Конвенція  ООН  проти  корупції  (ратифікована  Законом  України  від  18 жовтня 2006 року № 251-V);
 • Цивільна  конвенція Ради   Європи про боротьбу з  корупцією  (ратифікована  Законом  України  від  16  березня  2005  року  №  2476- IV);
 • Кримінальна   конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 252-V);
 • Додатковий  протокол  до  Кримінальної  конвенції  Ради  Європи  про  боротьбу   з   корупцією   (ратифікований   Законом   України   від   18  жовтня 2006 року № 253-V);
 • Кримінальний кодекс України;
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення;

1.3. В  цій програмі терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»   

пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних  стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

близькі   особи - особи, які спільно проживають,  пов’язані спільним побутом  і  мають  взаємні  права  та  обов’язки  із  посадовою  особою  (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких  із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому  числі   особи,  які  спільно  проживають,     але  не  перебувають  у    шлюбі,   а також   - незалежно     від зазначених    умов   - чоловік,   дружина,    батько,  мати, вітчим,  мачуха,  син, дочка,  пасинок,  падчерка, рідний  брат, рідна  сестра, дід, баба,  прадід,  прабаба,  внук,  внучка,  правнук,  правнучка,  зять,  невістка,  тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

корупційне правопорушення  -  діяння,  що   містить   ознаки   корупції, вчинене   посадовою  особою, за яке законом  встановлено кримінальну, дисциплінарну або цивільно-правову відповідальність;

корупція  - використання   посадовою  особою, наданих їй  службових повноважень чи  пов’язаних з  ними   можливостей  з   метою одержання неправомірної      вигоди     або    прийняття      такої    вигоди     чи    прийняття обіцянки/пропозиції     такої  вигоди    для  себе   чи  інших    осіб  або  відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовій особі, або на її вимогу іншим  фізичним чи  юридичним  особам з  метою  схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні  активи,   будь-які   інші   вигоди   нематеріального  чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт  інтересів  -  наявність у  посадової особи приватного інтересу   у   сфері,   в  якій   вона   виконує    свої   службові    чи представницькі повноваження,  що  може вплинути  на  об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок  - грошові  кошти  або  інше  майно,  переваги,  пільги,  послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції,   але  порушує  встановлені   Законом    України    «Про    запобігання корупції»  вимоги, заборони  та  обмеження, вчинене посадовою  особою, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну  та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі  зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками  з фізичними  чи  юридичними  особами, у тому числі ті, що виникають  у  зв’язку  з  членством  або  діяльністю  в  громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним  інтересом посадової особи та її  службовими чи  представницькими  повноваженнями,  що впливає   на  об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або  на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень; спеціально уповноважені суб’єкти у  сфері протидії корупції - органи прокуратури,  органи  внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

суб’єкти  декларування –  посадові  особи,  інші  особи,  які зобов’язані подавати декларацію; члени сім’ї - особи, які  перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи,  які спільно  проживають,  пов’язані спільним  побутом, мають   взаємні права  та  обов’язки   (крім  осіб, взаємні  права  та   обов’язки  яких  не  мають характеру  сімейних),  у тому   числі  особи,  які  спільно  проживають, але  не перебувають у шлюбі.   

    1.4. Антикорупційна програма поширюється на всіх працівників облводресурсів, в тому числі,  посадових  осіб,   що постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно - розпорядчих чи   адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на  виконання таких обов’язків, а також інші  особи,  які  не  є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору  з  облводресурсів.

   1.5. Антикорупційна  програма доводиться до відома усіх  працівників облводресурсів, текст   якої         перебуває    у  постійному відкритому доступі для працівників облводресурсів та оприлюднений на офіційному веб-сайті Миколаївського обласного управління водних ресурсів (www.vodhoz.com.ua).

2. Вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок  проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Миколаївського облводресурсів.

    2.1. До   антикорупційних заходів, які проводяться  в облводресурсів  під час здійснення господарської діяльності відносяться:

2.1.1. Розробка   та вжиття   заходів,  що  реалізуються    Конституцією  України, укладеним     міжнародним      договорам,     законодавству     України    і   іншим  нормативно-правовим       актам,  які  є  необхідними     та  обґрунтованими      для  запобігання і протидії корупції у діяльності облводресурсів, а саме:

      - кодекс етики та службової поведінки співробітників;

      - положення про конфлікт інтересів;

      - введення  в  договори, пов'язані  з господарською діяльністю облводресурсів, стандартного антикорупційного застереження;

      - введення антикорупційних положень в посадові інструкції працівників.

    2.1.2.  Розробка   та  виконання   комплексу    заходів,   що   дозволяють   знизити ймовірність   залучення облводресурсів,   його   керівника   і  працівників  в корупційну діяльність, які здійснюється з урахуванням існуючих в облводресурсів корупційних ризиків:

      -  процедура  інформування     співробітниками    керівництва  облводресурсів   про   випадки   схилення   їх  до   вчинення   корупційних   порушень   і  порядку розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних каналів передачі зазначеної   інформації   (механізмів   «зворотного    зв'язку»,   телефону  довіри тощо);

      - процедура   інформування     співробітниками   керівництва   облводресурсів  про  відому  працівникові   інформацію    щодо  випадків  вчинення     корупційних  правопорушень  іншими  працівниками, контрагентами  або  іншими  особами  та порядку розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних каналів  передачі  позначеної   інформації  (механізмів  «зворотного  зв'язку»,  телефону  довіри тощо);

      - процедура   інформування     співробітниками    керівництва   облводресурсів про  виникнення    конфлікту  інтересів  та   порядку  врегулювання     виявленого конфлікту інтересів;

      - процедура   захисту   співробітників,   які  повідомили   про   корупційні  правопорушення  в діяльності  облводресурсів,  від формальних  та  неформальних санкцій;

    2.1.3. Регулярне    здійснення     моніторингу      ефективності     впроваджених антикорупційних стандартів і процедур, а також контроль за їх виконанням:

 - проведення регулярної оцінки результатів роботи з протидії корупції;

 - підготовка та розповсюдження звітних матеріалів про проведену роботу  та досягнуті результати у сфері протидії корупції.

    2.1.4. Відкритий доступ працівників облводресурсів до інформації про положення антикорупційного законодавства та їх активна участь у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур:

      - своєчасне  ознайомлення  співробітників  з  нормативними  документами,  що регламентують питання попередження та протидії корупції в облводресурсів.

      - проведення   навчальних    заходів   з   питань профілактики     і   протидії корупції;

       - залучення зовнішніх фахівців, правоохоронних органів для проведення профілактичних бесід.

   2.1.5. Забезпечення інформування контрагентів, партнерів та громадськості про прийняті   в облводресурсів  антикорупційних     стандартів   ведення господарської діяльності.

2.1.6. Забезпечення дієвого контролю за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетної програми, відповідальним виконавцем яких є Миколаївське облводресурсів, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм.

2.1.7. Забезпечення ефективного та раціонального  використання державного майна шляхом безумовного виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсних засадах.

2.1.8. При здійснені державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів.    

    Забезпечення дієвого контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель.

         2.1.9. З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна працівниками апарату та підвідомчих організацій.

         2.1.10. З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувати щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками та щодекадний з працівниками організацій.

2.1.11. З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг.

2.1.12. З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та обєднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність облводресурсів проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»

2.1.13. З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі апарату облводресурсів, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, у запровадженій на веб-сайті рубриці «Запобігання проявам корупції» систематично висвітлювати діяльність облводресурсів, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам

    2.2. Перелік заборон працівників облводресурсів.

    Посадовим особам облводресурсів заборонено:

 1. використовувати     своє   службове     становище     з  метою     одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе  чи інших осіб, у тому числі:
 2. неправомірно  сприяти  фізичним  або  юридичним  особам  у  здійсненні ними господарської діяльності, отриманні кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг);
 3. неправомірно сприяти призначенню на посаду особи, яка не має переваг перед іншими кандидатами на цю посаду;
 4. неправомірно втручатися в діяльність інших посадових осіб;
 5. неправомірно  надавати  перевагу  фізичним  або  юридичним  особам  у зв’язку   з   підготовкою   проектів,   виданням   нормативно-правових   актів   та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків;
 6. відмовляти  фізичним  або  юридичним  особам  в  інформації,  надання  якої передбачено    законом,    надавати   недостовірну    чи   не  в   повному    обсязі  інформацію;

    2.3. Заходи, які вживаються посадовими особами облводресурсів у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка.

    Посадові    особи   облводресурсів,   у   разі  надходження     пропозиції   щодо неправомірної    вигоди   або   подарунка,   незважаючи     на  приватні   інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

    - відмовитися від пропозиції;

    - за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

    - залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

    -  письмово  повідомити  про  пропозицію  інспектора  з питань запобігання та виявлення корупції та   начальника   облводресурсів.

    2.4. У разі виявлення посадовою особою у своєму службовому приміщенні майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунку, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей  факт   інспектора з питань запобігання та виявлення корупції та начальника облводресурсів. 

    Про   виявлення    майна,   що   може   бути   неправомірною     вигодою,    або  подарунка     складається    акт,  який    підписується    особою,    яка   виявила  неправомірну     вигоду   або   подарунок,    та   її  безпосереднім    керівником, інспектора з питань запобігання та виявлення корупції або начальником облводресурсів.

У разі одержання подарунку Миколавїському обласному управлінню водних ресурсів, створеній комісії здійснити порядок передачі дарунків керуючись Постановою КМУ «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як дарунки державі, Автономній Ремпубліці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»

   2.5. Шляхи внутрішнього та зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.

    2.5.1. Посадові особи облводресурсів зобов’язані:

    - вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

    - повідомляти  не  пізніше  наступного  робочого  дня  з  моменту,  коли  особа дізналася   чи   повинна   була   дізнатися   про   наявність   у   неї   реального   чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника;

    - не  вчиняти  дій  та  не  приймати  рішень  в  умовах  реального  конфлікту інтересів;

    - вжити  заходів  щодо  врегулювання  реального  чи  потенційного  конфлікту інтересів.

    Посадові    особи    облводресурсів   не   можуть     прямо    чи   опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності  на  користь  своїх  приватних  інтересів  або  приватних  інтересів третіх осіб.

    Начальник    облводресурсів     протягом     двох    робочих     днів    після   отримання  повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

    2.5.2.  Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

    - усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення  чи  участі  в  його  прийнятті  в  умовах  реального  чи  потенційного  конфлікту інтересів;

    - застосування  зовнішнього  контролю  за  виконанням  особою  відповідного  завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

    - обмеження доступу особи до певної інформації;

    - перегляду обсягу посадових повноважень особи;

    - переведення особи на іншу посаду;

    - звільнення особи.

    Особи у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть  самостійно   вжити   заходів   щодо   його   врегулювання   шляхом   позбавлення відповідного  приватного  інтересу  з  наданням  підтверджуючих  це  документів начальнику   облводресурсів,     до  повноважень      якого   належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

3.  Норми професійної етики працівників

    3.1. Посадові особи та співробітники облводресурсів, під час виконання своїх  службових   обов’язків   зобов’язані   неухильно   додержуватися   вимог   Закону України    «Про    запобігання   корупції»    та  загальновизнаних етичних  норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

    3.2. Посадові   особи   та   співробітники   облводресурсів,   представляючи  організацію, діють виключно в інтересах Миколаївського облводресурсів, а саме:

    - зобов’язані   не  використовувати      службові    повноваження      в  інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків;

    - діють   неупереджено,      незважаючи      на   приватні    інтереси,   особисте  ставлення  до  будь-яких  осіб,  на  свої  політичні  погляди,  ідеологічні,  релігійні  або інші особисті погляди чи переконання;

    - сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують службові    повноваження      та  професійні    обов’язки,   рішення    та   доручення посадовців,    яким    вони   підпорядковані,     підзвітні  або   підконтрольні,     не  допускають       зловживань      та    неефективного       використання       власності облводресурсів;

    - не  розголошують  і  не  використовують  в  інший  спосіб  конфіденційну  та іншу  інформацію  з  обмеженим  доступом,  що  стала  їм  відома  у  зв’язку  з виконанням  своїх  службових  повноважень  та  професійних  обов’язків,  крім випадків, встановлених законом;

    - незважаючи на приватні інтереси, утримуються  від виконання  рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону;

    -  самостійно  оцінюють  правомірність  наданих  керівництвом  рішень  чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

    У  разі  отримання  для  виконання  рішень  чи  доручень,  які  особа  вважає незаконними   або   такими,   що   становлять   загрозу   охоронюваним   законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про  це  інспектора  з питань запобігання та виявлення корупції.

4.  Права і обов’язки співробітників у зв’язку із запобіганням і   протидією корупції у діяльності облводресурсів.

       4.1.  Посадові    особи    та  працівники     облводресурсів,  які  виконують  роботу  та  перебувають  з  Миколаївським облводресурсів  у  трудових  відносинах, мають право:

       - користуватися   правами   і   свободами,   які   гарантуються   громадянам  України Конституцією і Законами України; 

       - брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень; 

       - одержувати  від державних  органів,  підприємств,  установ  і  організацій,  органів  місцевого  та  регіонального  самоврядування  необхідну  інформацію  з  питань, що належать до їх компетенції; 

       - на  повагу  особистої  гідності,  справедливе  і  шанобливе  ставлення  до себе з боку керівників, співробітників і громадян; 

       - вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу посадових повноважень; 

       - на  оплату  праці  залежно  від  посади,  яку  він  займає,  якості,  досвіду  та стажу роботи; 

       - на  просування  по  службі  з  урахуванням  кваліфікації  та  здібностей, сумлінного  виконання  своїх  службових  обов’язків,  участь  у  конкурсах  на заміщення посад більш високої категорії; 

       - вимагати  службового  розслідування  з  метою  зняття  безпідставних,  на думку співробітника, звинувачень або підозри; 

       - на  здорові,  безпечні  та  належні  для  високопродуктивної  роботи  умови праці; 

       - на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;

       - захищати свої законні права та інтереси у вищих органах та у судовому порядку.

       4.2. Посадові особи зобов’язані:

       - не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень,  пов’язаних з діяльністю облводресурсів;

       -  утримуватися  від  поведінки,  яка  може  бути  розцінена  як  готовність  вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю облводресурсів;

       - невідкладно інформувати інспектора з питань запобігання та виявлення корупції та начальника облводресурсів про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю облводресурсів;

       - невідкладно інформувати інспектора  з питань запобігання та виявлення корупції та   начальника  облводресурсів про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками облводресурсів або іншими особами;

      - вживати  заходи  щодо  припинення  корупційного  правопорушення  та  негайно  письмово  повідомити  про  його  вчинення  спеціально  уповноважений  суб’єкт  у  сфері  протидії  корупції  (органи  прокуратури,    органи  внутрішніх справ   України,   Національне    антикорупційне     бюро   України,   Національне агентство з  питань запобігання  корупції)     у  разі  виявлення  корупційного  або пов’язаного   з  корупцією    правопорушення      чи  одержання    інформації   про  вчинення такого правопорушення працівниками облводресурсів;

      - невідкладно інформувати інспектора  з питань запобігання та виявлення корупції та  начальника  облводресурсів не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального, потенційного конфлікту інтересів.

      - подавати   декларацію   про   доходи,   витрати,   майно   та   зобов’язання фінансового характеру за минулий рік в установленому законом порядку. 

      Посадові    особи  Миколаївського облводресурсів вправі   у   визначеному законодавством  та  цією  Антикорупційною  програмою  порядку  звернутись  за роз’ясненнями  щодо  змісту  та  порядку  виконання  вимог  антикорупційного  законодавства     (в  тому    числі   врегулювання     конфлікту     інтересів)   до інспектора з питань запобігання та виявлення корупції та Національного агентства.

      4.3. Посадовим особам блводресурсів забороняється:

      - використовувати  свої  повноваження  або  своє  становище  та  пов’язані  з цим  можливості  з  метою  одержання  неправомірної  вигоди  для  себе  чи  інших  осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно облводресурсів або кошти в приватних інтересах;

      - безпосередньо  або  через  інших  осіб  вимагати,  просити,  одержувати  подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних чи фізичних осіб у зв’язку  із виконанням покладених на такі особи повноважень, а також якщо особа, яка  дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи. Обмеження передбачене цим пунктом не поширюється на подарунки, які даруються близькими особами або одержуються як загальновизнані знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

      - прямо  чи  опосередковано  спонукати  у  будь-який  спосіб  підлеглих  до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь  своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

5. Права і обов’язки Уповноваженого

     5.1. Уповноважений є посадовою особою облводресурсів що призначається наказом начальника облводресурсів

     5.5. Не може бути призначена Уповноваженим особа, яка:

    - має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;

    - за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;

    -  звільнена   з   посад   у   державних   органах,   органах   влади   та   органах  місцевого  самоврядування  за  порушення  присяги  або  у  зв’язку  з  вчиненням  корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, - протягом трьох років з дня такого звільнення.

    - несумісною     з   діяльністю    Уповноваженого       є   робота    на   посадах,  уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а   також   будь-яка   інша   діяльність,   яка   створює   реальний   чи   потенційний  конфлікт інтересів з діяльністю облводресурсів.

    У  разі  виникнення  обставин  несумісності  Уповноважений  у  дводенний  строк   з   дня   виникнення   таких   обставин   зобов’язаний   повідомити   про   це начальника облводресурсів.

    5.3. До   обов’язків   Уповноваженого відноситься:

       - організація роботи з питань запобігання корупції;

       -  взаємодія з спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції (органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне  бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції), Державним агентством водних ресурсів та іншими відомчими  контролюючими, охоронними підрозділами;

       -  взаємодія з правоохоронними та судовими  органами  щодо  отримання  інформації про правопорушення, вчинені працівниками облводресурсів, здійснення аналізу та опрацювання такої інформації, контроль вжиття відповідних заходів реагування;

       - опрацювання державних та відомчих програмних, нормативно-правових документів з питань запобігання корупції, своєчасне доведення їх вимоги до працівників облводресурсів, організація та контроль стану їх виконання;

       - розробка та запровадження заходів щодо запобігання корупції, а також здійснення контролю за їх проведенням;

       - надання методичної та консультативної допомоги керівництву та  працівникам облводресурсів з питань застосування та   виконання     вимог законодавства щодо запобігання корупції;

       - вжиття  заходів  до  виявлення  конфлікту  інтересів  та  сприяння  його усуненню,   контроль   дотримання   вимог   законодавства   щодо   врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень  ризиків  в  діяльності  посадових  осіб  облводресурсів,  внесення  керівництву облводресурсів пропозицій щодо усунення таких ризиків;

       - надання допомоги у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру посадових осіб облводресурсів;

      -  повідомлення у письмовій формі начальника облводресурсів про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими  особами облводресурсів; 

      -  ведення обліку правопорушень та корупційних діянь, вчинених працівниками облводресурсів, контролює вжиття заходів до правопорушників та їх відповідальних керівників;

      -  розгляд  в  межах  повноважень  повідомлень,  заяв,  звернень      громадян  щодо причетності працівників облводресурсів до вчинення корупційних діянь;

      -   підготовка   керівництву   облводресурсів  інформаційних  та  звітних матеріалів щодо стану корупції у облводресурсів;

      -  внесення   пропозицій  керівництву облводресурсів щодо  удосконалення роботи  з  питань  запобігання  корупції,  усунення  чинників,  що  сприяють  їх вчинення;

      5.4. Відповідно до посадових обов’язків, має право: 

      - вимагати   від   посадових   осіб облводресурсів   неухильного   виконання  наказів,  розпоряджень     керівництва облводресурсів та Державного агентства водних ресурсів з питань запобігання корупції;

      -  здійснювати  робочі  контакти  з  представниками  правоохоронних  та  контролюючих органів, інших органів виконавчої влади;

      - вносити  на  розгляд начальнику облводресурсів пропозиції щодо підвищення ефективності профілактичної роботи з протидії корупції;

      - отримувати від відділів та служб облводресурсів звіти, документи, інші матеріали, необхідні для виконання  покладених завдань та обов’язків; 

      - проводити перевірки щодо стану  організації  роботи  та  неухильного  виконання  заходів  з  питань  запобігання корупції. Складати акти за виявленими при перевірці порушеннями;

      - отримувати  від  посадових  осіб  облводресурсів письмові  пояснення,  довідки  та  копії  документів  з  питань,  що  виникають  під час проведення перевірок; 

      -  порушувати      клопотання    перед   начальником облводресурсів щодо  притягнення  до  дисциплінарної  відповідальності  посадових  осіб облводресурсів,  у  разі  виявлення  грубих  і  систематичних  порушень  чинного  законодавства,  вимог  відомчих нормативно-правових документів; 

      - надавати  на  розгляд начальника облводресурсів проекти  наказів  щодо  стану запобігання корупції в блводресурсів.

    5.5. Уповноважений може бути увільнений від своїх обов’язків лише за рішенням начальника облводресурсів з підстав, визначених ч.5 ст. 64 Закону України «Про запобігання корупції», про що письмово повідомивши Національне агентство протягом двох робочих днів, при цьому невідкладно призначити нового Уповноваженого.

    5.6. Уповноважений несе відповідальність за:

     - неналежне виконання або невиконання своїх завдань та обов’язків, передбачених цією програмою;

    - правопорушення, вчиненні у процесі виконання своєї діяльності, в межах, визначених чинним трудовим, адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством;

   - розголошення відомостей, що містять інформацію з обмеженим доступом.

6. Порядок регулярного звітування Уповноваженого  перед начальником Миколаївського облводресурсів.

    6.1.   Уповноважений подає    начальнику  облводресурсів зведену звітність  про  результати  роботи у розрізі підвідомчих організацій  до  15 числа місяця наступного за звітним півріччям.

    6.2. Начальник облводресурсів забезпечує формування звіту про  результати   заходів   із   запобігання   і   протидії   корупції  в організації   з  урахуванням   наданих  Уповноваженим даних.

    6.4. Уповноважений забезпечує подання звіту про проведену роботу щодо запобігання корупції керівництву Державного агентства водних ресурсів щомісячно до 5 числа.

7. Порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності

Миколаївського облводресурсів, також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів.

    7.1. Облводресурсів     забезпечує     вжиття    заходів,   які  є  необхідними  та  обґрунтованими  для  запобігання  і  протидії  корупції  у  діяльності облводресурсів. Розробку  таких  заходів та  здійснення  контролю за їх виконанням забезпечує Уповноважений з  урахуванням  вимог цієї програми.

    7.2. Аналіз   дотримання   посадовими   особами  облводресурсів вимог  антикорупційного  законодавства,  цієї  Антикорупційної  програми  чи  інших  документів  облводресурсів  з  питань  запобігання  корупції  здійснюється  Уповноваженим   шляхом:

    -   аналізу   інформації     щодо    причетності     працівників  облводресурсів до   вчинення     корупційних     чи   пов’язаних    з   корупцією  правопорушень;

    - дослідження  окремих  сфер  діяльності облводресурсів  з  метою  удосконалення діючих процесів для мінімізації наявних корупційних ризиків;

    -  проведення     антикорупційної     експертизи    організаційно-розпорядчих,  виробничих     документів,     договорів    та  їх   проектів,   інших    правочинів  облводресурсів.

    - проведення  перевірки  своєчасності  подання  посадовими  особами  облводресурсів декларацій  про  майно,  доходи,  витрати  і  зобов'язання  фінансового характеру;

    - проведення  службових  розслідувань з метою  виявлення причин  та умов,  що    призвели    до  вчинення     корупційного     чи   пов’язаного    з  корупцією  правопорушення,  виникнення  корупційних  ризиків  або  невиконання  вимог антикорупційного законодавства;

    -  проведення   перевірки   організації   роботи   із   запобігання   корупції   у  відділах та службах облводресурсів.

    7.3. Для   перевірки   даних   щодо   можливої   причетності   працівників   облводресурсів до  вчинення  корупційних  чи  пов’язаних  з  корупцією  правопорушень Уповноважений   може: 

    - здійснювати  запит  документів  та  пояснень,  проводити  попередній  аналіз  отриманих відомостей;

    - проводити фактичний огляд необхідних речей, застосовувати інші методи  фактичного контролю  в межах   повноважень     Уповноваженого;

    - аналізувати  іншу  інформацію,  отриману від  працівників  облводресурсів, громадськості,  фізичних  чи  юридичних  осіб,  засобів  масової  інформації  чи інших джерел.

    Про підтвердження за результатами проведеного аналізу попередніх даних  про   причетність     працівників    облводресурсів    до   порушень законодавства  Уповноважений  інформує начальника облводресурсів шляхом подання доповідної записки. При цьому, за необхідності,  Уповноваженим може  бути  ініційовано  необхідність  застосування    інших    методів   контролю  (проведення    перевірки   діяльності відділу, службового розслідування тощо).

Уповноважений  інформує начальника Миколаївського облводресурсів про результати проведеного аналізу в порядку, визначеному цією  програмою.

    7.4. Дослідження    окремих    сфер   діяльності   облводресурсів   здійснюється  Уповноваженим з   метою   удосконалення   діючих  процесів  для  мінімізації  наявних  корупційних  ризиків  на  засадах,  визначених  цією програмою.

    7.5. Антикорупційна      експертиза    може     проводитися     Уповноваженим  з   власної   ініціативи   або   за   дорученням   начальника   облводресурсів.

    Антикорупційна      експертиза     полягає    в   дослідженні     організаційно - розпорядчих,    виробничих     документів,    договорів   та   їх  проектів,   інших  правочинів   облводресурсів   на   предмет   наявності   факторів,   що  сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, до яких  можуть бути віднесені:

    - відсутність чітких процедур прийняття рішення (обчислення певних сум) та  вказівки на уповноважених осіб;

    - закріплення  невиправдано  широкого  кола  повноважень  посадової  особи облводресурсів;

    - відсутність виключного переліку  (наявність часткового переліку) підстав  для прийняття рішення;

    - відсутність  вказівки  про  необхідність  обґрунтування  обраного  варіанту  вирішення питань;

    - наявність у договорах положень про підвищену в порівнянні з визначеною законодавством     відповідальність    облводресурсів у  разі  невиконання     умов договору;

    - інші фактори. 

    У   разі  виявлення    таких   факторів    за  результатами     антикорупційної  експертизи,  проведеної  з  власної  ініціативи,  складається  довідка  довільної форми, у якій викладається зміст виявлених факторів, що сприяють або можуть сприяти  вчиненню  корупційних  чи  пов’язаних  з  корупцією  правопорушень,  а  також пропозиції щодо їх усунення. Довідка надається начальнику облводресурсів для розгляду та прийняття рішення.

    Результати    антикорупційної      експертизи,    проведеної    за   дорученням  начальника   облводресурсів,   оформляються   у   вигляді   доповідної записки, яка надається ініціатору експертизи в установленому в облводресурсів  порядку.

    Службові     розслідування     проводяться  комісійно з участю  інспектором з питань запобігання та виявлення корупції у  порядку,    встановленому     організаційно-розпорядчими      та    виробничими  документами облводресурсів.

8. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого  працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного  правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами  корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

      8.1. Уповноважений забезпечує  умови  для  повідомлення  працівниками  облводресурсів про   порушення   корупційного   законодавства   іншою  особою,   зокрема    через  телефонні    лінії,  офіційні  веб-сайти  та   засоби  електронного зв’язку.

      8.2.  Повідомлення    про   порушення     вимог   Закону   України    «Про  запобігання  корупції»  може  бути  здійснене  працівником облводресурсів без  зазначення   авторства   (анонімно).   Анонімне    повідомлення    про  виявлені  порушення  підлягає  розгляду,  якщо  наведена  у  ньому  інформація  стосується  конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне  повідомлення    про   порушення    підлягає   перевірці   у  термін   не  більше  п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити  інформацію,  що  міститься  в  повідомленні,  неможливо  начальник  облводресурсів або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення  до тридцяти днів від дня його отримання.

      8.3. Для перевірки викладеної в повідомленні інформації Уповноважений  вправі   ініціювати    в   установленому     порядку    застосування  передбачених цією програмою заходів контролю.

      8.4. У  разі  підтвердження  викладеної  у  повідомленні  інформації  про  порушення  вимог  антикорупційного  законодавства  Уповноважений  забезпечує  подання  начальнику облводресурсів пропозицій  щодо  вжиття заходів для:

      - припинення виявленого порушення та усунення його наслідків;

      - притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;

      - інформування  спеціально  уповноважених  суб’єктів  у  сфері  протидії  корупції  (органи прокуратури,  органи  внутрішніх  справ  України, Національне антикорупційне  бюро    України, Національне  агентство  з  питань  запобігання корупції) у  випадках  виявлення  ознак  кримінального  або  адміністративного  правопорушення.

      8.5. Уповноважений не вправі розголошувати інформацію,  отриману від працівників облводресурсів відповідно до цього розділу  програми, крім випадків, визначених законодавством.

8.6. У  разі  підтвердження  викладеної  у  повідомленні  інформації  про  порушення  корупційного  законодавства  начальник облводресурсів вживає   заходів   щодо   припинення   виявленого   порушення,   усунення   його  наслідків та притягнення  винних осіб  до дисциплінарної відповідальності,  а у  випадках      виявлення      ознак    кримінального       або    адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів  у сфері  протидії   корупції   (органи прокуратури,    органи   внутрішніх   справ  України, Національне  антикорупційне  бюро  України, Національне  агентство з  питань запобігання корупції) .

      8.7. Посадові   особи   та   працівники   облводресурсів у   разі виявлення   корупційного   або   пов’язаного   з   корупцією   правопорушення   чи  одержання  інформації  про  вчинення  такого  правопорушення  зобов’язані  у межах     своїх   повноважень     ужити     заходів   щодо     припинення     такого правопорушення      та   негайно   письмово    повідомити     про   його   вчинення  спеціально    уповноважений      суб’єкт   у  сфері    протидії   корупції   (органи прокуратури,  органи  внутрішніх  справ     України, Національне  антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції) .

9. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про  корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

    9.1. Облводресурсів  забезпечує  визначені  законодавством  умови  для  захисту  працівників  управління,  які  надають  допомогу  в  запобіганні  та  протидії корупції в діяльності організації (далі – викривач).

    9.2. Працівник,  що  надає  допомогу  в  запобіганні  та  протидії  корупції в облводресурсів, не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до  дисциплінарної  відповідальності чи підданий з  боку керівництва іншим негативним заходам впливу  (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної  плати тощо)  або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним  про порушення вимог антикорупційного законодавства іншою особою.

    9.3. Інформація   про   викривача   може   бути   розголошена   лише   за   його  згодою, крім випадків, встановлених законом.

    9.4. При наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривача або  його  близьких  осіб  у  зв’язку  із  здійсненим  повідомленням  про  порушення  вимог антикорупційного законодавства, викривач може:

    - повідомити Уповноваженого для   подальшого  інформування правоохоронних органів згідно з законодавством;

    - поінформувати     правоохоронні     органи    для   вжиття    ними     заходів,  передбачених  Законом  України  «Про  забезпечення  безпеки  осіб,  які  беруть  участь у кримінальному судочинстві».

    9.5. Будь-який    працівник    облводресурсів,    у   тому   числі  Уповноважений,   за   протиправне   розголошення   конфіденційної   інформації  може  бути  притягнутий  до  відповідальності  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства.

10. Процедура інформування Уповноваженого працівниками

Миколаївського облводресурсів про виникнення реального, потенційного конфлікту  інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів.

       10.1. Посадові особи облводресурсів зобов'язані:

       - вживати     заходи     щодо      недопущення        виникнення      реального, потенційного конфлікту інтересів;

       - повідомляти   не   пізніше   наступного   робочого   дня   з   моменту,   коли  дізналися   чи   повинні   були   дізнатися   про   наявність   у   них   реального   чи  потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника;

       - не  вчиняти  дій  та  не  приймати  рішень  в  умовах  реального  конфлікту  інтересів;

       - вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту  інтересів.

       Начальник  облводресурсів протягом  двох  робочих  днів  після  отримання  повідомлення  про  наявність  у  підлеглої  йому  особи  реального  чи  потенційного     конфлікту     інтересів   приймає    рішення     щодо    врегулювання  конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

       Начальник  облводресурсів,  якому  стало  відомо  про  конфлікт  інтересів   підлеглої   йому   особи,   зобов’язаний   вжити   передбачені   законом  заходи  для  запобігання  та  врегулювання  конфлікту  інтересів  такої  особи  (в  тому  числі  у  разі  самостійного  виявлення  наявного  конфлікту  інтересів  у  підлеглої йому особи без подання нею відповідного повідомлення).

       У   разі   існування  в   особи  сумнівів  щодо   наявності   в  неї   конфлікту  інтересів  вона  зобов’язана  звернутися  за  роз’ясненнями  до  Національного агентства. 

       10.2. Зовнішнє      врегулювання       конфлікту      інтересів     здійснюється  начальником облводресурсів в межах його повноважень шляхом:

       - усунення   особи   від   виконання   завдання,   вчинення   дій,   прийняття  рішення  чи  участі  в  його  прийнятті  в  умовах  реального  чи  потенційного  конфлікту інтересів;

       -   застосування     зовнішнього      контролю      за   виконанням       особою  відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

       - обмеження доступу особи до певної інформації;

       - перегляду обсягу посадових повноважень особи;

       -  переведення особи на іншу посаду;

       - звільнення особи. 

Начальник підрозділу, в якому працює особа, що має конфлікт інтересів,  вносить  начальнику  облводресурсів  пропозицію  про  врегулювання  конфлікту інтересів підлеглого працівника шляхом подання доповідної записки,  у якій зазначає обґрунтування необхідності застосування обраного заходу. Така  службова     записка    обов’язково     візується   Уповноваженим.       

11. Порядок проведення індивідуального консультування

Уповноваженим працівників Миколаївського облводресурсів з питань

застосування антикорупційних стандартів та процедур.

       11.1. У  разі  наявності  проблем  з  питань  розуміння  змісту  чи  процедури  виконання    окремих    норм   антикорупційного      законодавства    працівники облводресурсів вправі  звернутись  за  отриманням  усного чи письмового роз’яснення доУповноваженого.

       11.2. Письмовий запит може оформлятися одним з таких способів:

      - листом у довільній формі, що підписується особою із зазначенням дати  та  надається  Уповноваженому;

      - доповідною запискою за підписом начальника відділу,  у  якому  працює  особа,  що  надається  Уповноваженому.

       11.3. Уповноважений надає  роз’яснення  не  пізніше  ніж  протягом 3 робочих днів з дня отримання запиту. 

      Про   неможливість   надання   відповіді   у   такий   строк   (зокрема,   через  необхідність  дослідження  додаткових  матеріалів,  направлення  запитів  до  органів  влади  та  за  наявності  інших  об’єктивних  обставин)  Уповноважений інформує  ініціатора  запиту  протягом  3  робочих  днів  із  зазначенням терміну надання остаточної відповіді.

       11.4. Усне  індивідуальне  консультування   Уповноваженим  працівників облводресурсів проводиться на протязі робочого дня

12. Порядок  проведення  періодичного  підвищення  кваліфікації

працівників  у  сфері запобігання і протидії корупції.

      12.1. Уповноважений, інспектор з питань запобігання та виявлення корупції забезпечує   надання   пропозицій  начальнику  облводресурсів щодо  включення  до  плану  проведення  підвищення кваліфікації працівника з питань запобігання та виявлення корупції.

      12.2. Уповноважений вправі  ініціювати перед  начальником  облводресурсів необхідність  проведення  семінарів,  зустрічей  та  інших  заходів  з  метою  роз’яснення  змісту  антикорупційного  законодавства  працівникам облводресурсів, підвищення розуміння окремих його вимог.

      12.3. До   проведення     заходів   з  підвищення     кваліфікації   у   сфері  запобігання  корупції  можуть  залучатися  спеціалісти  правоохоронних  органів,  органів  державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  громадські  організації.

          13. Застосування  заходів  дисциплінарної  відповідальності  до  

працівників,  які порушують положення антикорупційної програми

      13.1. У    разі   виявлення    фактів,    що    свідчать    про    порушення  антикорупційного   законодавства      посадовою   особою   та   працівниками     облводресурсів,     Уповноважений вживає такі заходи:

      -  ініціює   в  установленому   в облводресурсів порядку    застосування дисциплінарного стягнення за наявності достатніх підстав;

      - ініціює в установленому в облводресурсів порядку вжиття передбачених  цією        програмою     заходів   контролю    для   дослідження виявлених  фактів  з  метою  підтвердження  чи  спростування  інформації  про  ймовірне  порушення  антикорупційного  законодавства  посадовою  особою;

      - інформує у встановленому порядку спеціально уповноважених суб'єктів у   сфері   протидії   корупції   (органи прокуратури,  органи   внутрішніх    справ України, Національне  антикорупційне бюро  України, Національне  агентство з питань запобігання корупції)  про виявлені порушення для вжиття ними заходів,  передбачених законодавством.

      13.2. Дисциплінарні стягнення можуть бути накладені на посадових осіб та  працівників    облводресурсів,    що   допустили     порушення    чи   неналежне  виконання    вимог    антикорупційного     законодавства,    відповідно   до   норм  трудового законодавства з урахуванням визначеного Миколаївського порядку.

14. Порядок  вжиття  заходів  реагування  щодо  виявлених  фактів

корупційних  або пов’язаних  з  корупцією  правопорушень,  зокрема,

інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань

      14.1. Уповноважений  за  результатами  розгляду  інформації  про  факти  підбурення  працівників  облводресурсів до  вчинення  корупційного  правопорушення  або  про  вчинення  працівниками  облводресурсів корупційних  або  пов’язаних  з  корупцією  правопорушень  доповідає  начальнику  облводресурсів.

      14.2. Після отримання  інформації  про  факти підбурення працівників облводресурсів  до   вчинення  корупційного   правопорушення   або   про  вчинення працівниками облводресурсів корупційних або пов’язаних з корупцією  правопорушень Уповноважений (інспектор з питань запобігання та протидії корупції) проводить перевірку (службове розслідування) викладених фактів.

      14.3. Під  час   перевірки   (службового    розслідування)     проводиться  збір інформації  у  вигляді  пояснень,  довідок,  службових  записок  та  інших документів, які мають значення для справи. 

      14.4. Перевірка  може  здійснюватися  одноосібно  та/або  комісією.

      Комісія створюється за рішенням начальника облводресурсів,  головою  комісії  обов’язково  є  Уповноважений.  До  складу  комісії  залучається  також працівник профспілкової організації (за згодою).

      14.5. Термін   проведення    перевірки   (службового    розслідування)   один  місяць з дня наступного за днем отримання повідомлення про факти підбурення  працівників   облводресурсів   до   вчинення   корупційного   правопорушення   або вчинення працівниками  облводресурсів корупційних або пов’язаних  з корупцією правопорушень.

      14.6. Термін проведення перевірки може бути продовжено до 45 днів.  У зв’язку із прийняттям рішення про продовження строку проведення перевірки  (службового   розслідування)    Уповноважений   готує  начальнику облводресурсів доповідь  у  вигляді  доповідної  записки  в  якій  викладає  обґрунтовані  підстави  продовження термінів перевірки.

      14.7. За результатами проведення перевірки (внутрішнього розслідування) вказуються  рекомендації  щодо  звільнення  чи  притягнення  працівників  до  відповідальності    та  шляхи    усунення    наслідків корупційних дій, якщо такі мали місце.

      14.8. Співпраця облводресурсів з  спеціально уповноваженими  суб’єктами у сфері протидії корупції  (органи  прокуратури, органи внутрішніх справ   України,   Національне антикорупційне  бюро  України,  Національне агентство з питань запобігання корупції) здійснюється у формі:

 -  надання сприяння    уповноваженим  представникам  правоохоронних органів  при  проведенні  ними  інспекційних  перевірок  діяльності  облводресурсів  з  питань запобігання та протидії корупції;

  -  надання    сприяння    уповноваженим      представникам     правоохоронних  органів при проведенні заходів по припиненню або розслідування корупційних злочинів, включаючи оперативно-розшукові заходи.

15. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

       15.1. Зміни  до  цієї    програми  вносяться  начальником облводресурсів в установленому порядку   з  урахуванням     особливостей,     визначених     цим    розділом.

       15.2. Зміни до цієї програми можуть вноситись у таких  випадках:

      -  у  разі   необхідності   приведення   цієї     програми   у  відповідність   із   новими   актами   антикорупційного     законодавства     України  (змінами, внесеними до діючих актів з цих питань);

      -   з  ініціативи   Уповноваженого, начальника облводресурсів з  метою    уточнення    чи   удосконалення     окремих    положень  програми;

      - у випадку внесення змін в діючу програму,   начальник облводресурсів    забезпечує    внесення   змін   до  неї протягом  3  місяців  з  дня  набрання  чинності  нових  актів  антикорупційного  законодавства чи внесення змін до діючих;

      -  у випадку    внесення  змін  за  ініціативи  Уповноваженого, зміни  до  неї  можуть  вноситись  у  разі,  якщо  їх  зміст  не  суперечить  вимогам  діючого антикорупційного законодавства.

       15.3. Пропозиції   щодо   удосконалення   цієї програми подаються  Уповноваженим начальнику облводресурсів у письмовому вигляді.

       15.4. За  результатами  розгляду  таких  пропозицій  начальник  облводресурсів  не  пізніше ніж протягом 1 місяця з дня їх отримання забезпечує:

      - внесення змін до Антикорупційної програми;

      - надання  відповіді  ініціатору  змін  з  обґрунтуванням     недоцільності  чи  неможливості їх внесення.

       15.5. Зміни  до   цієї  програми    вносяться    після  їх  обговорення на зборах трудового колективу.

       15.6. Зміни  до   цієї      програми    оприлюднюються       у  відкритому  доступі  та  на  сайті облводресурсів  не  пізніше  ніж  протягом  10  календарних днів з дня їх прийняття в установленому порядку.