You are here

Антикорупційна програма Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області на 2019-2020 роки

І. Загальні положення, сфера застосування Антикорупційної програми

 

Ця Антикорупційна програма (далі - програма) встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області  (далі – РОВР у Миколаївській області).

Метою Антикорупційної програми є:

  • забезпечення створення та координація системи запобігання та протидії корупції у РОВР у Миколаївській області;
  • впровадження дієвих  механізмів  профілактики  корупційних правопорушень  в РОВР у Миколаївській області, прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків;
  • виховання антикорупційної правосвідомості, доброчесності працівників та формування негативного ставлення до проявів корупції.

Антикорупційна програма розроблена на підставі Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VІІ, Закону України «Про Національне антикорупційне бюро» від 14.102014 р. № 1698 – VІІ

В основу розроблення Антикорупційної програми РОВР у Миколаївській області покладено такі принципи:

- відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам;

- необхідність створення внутрішньої організаційної системи запобігання та протидії корупції;

- участь працівників РОВР у Миколаївській області у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів та процедур;

- відповідальність та невідворотність покарання для працівників РОВР у Миколаївській області незалежно від займаної посади  та інших умов у разі вчинення ними корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

В Антикорупційній програмі РОВР у Миколаївській області, зокрема:

- визначену мету;

- наведено шляхи і способи розв’язання проблеми зниження рівня корупції у сфері діяльності РОВР у Миколаївській області;

- розроблено заходи з виконання антикорупційної стратегії щодо запобігання та протидії корупції в РОВР у Миколаївській області, навчання та заходи з поширення інформації про програми антикорупційного спрямування, а також зазначено індикатори виконання заходів (очікувані результати) (додаток 1 );

- визначено процедури моніторингу її виконання.

 

ІІ. Вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок  проведення періодичної оцінки корупційних ризиків

у діяльності РОВР у Миколаївській області.

 

До   антикорупційних заходів, які проводяться  в РОВР у Миколаївській області під час здійснення господарської діяльності відносяться:

1. Розробка   та вжиття   заходів,  що  реалізуються    Конституцією  України, укладеним     міжнародним      договорам,     законодавству     України    і   іншим  нормативно-правовим       актам,  які  є  необхідними     та  обґрунтованими      для  запобігання і протидії корупції у діяльності РОВР у Миколаївській області а саме:

      - кодекс етики та службової поведінки співробітників;

      - положення про конфлікт інтересів;

      - введення  в  договори, пов'язані  з господарською діяльністю РОВР у Миколаївській області, стандартного антикорупційного застереження;

      - введення антикорупційних положень в посадові інструкції працівників.

    2. Розробка   та  виконання   комплексу    заходів,   що   дозволяють   знизити ймовірність залучення РОВР у Миколаївській області,   його   керівника   і  працівників  в корупційну діяльність, які здійснюється з урахуванням існуючих в РОВР у Миколаївській області корупційних ризиків:

      -  процедура  інформування     співробітниками    керівництва  РОВР у Миколаївській області про   випадки   схилення   їх  до   вчинення   корупційних   порушень   і  порядку розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних каналів передачі зазначеної   інформації   (механізмів   «зворотного    зв'язку»,   телефону  довіри тощо);

      - процедура   інформування     співробітниками   керівництва   РОВР у Миколаївській області про  відому  працівникові   інформацію    щодо  випадків  вчинення     корупційних  правопорушень  іншими  працівниками, контрагентами  або  іншими  особами  та порядку розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних каналів  передачі  позначеної   інформації  (механізмів  «зворотного  зв'язку»,  телефону  довіри тощо);

      - процедура   інформування     співробітниками    керівництва   РОВР у Миколаївській області про  виникнення    конфлікту  інтересів  та   порядку  врегулювання     виявленого конфлікту інтересів;

      - процедура   захисту   співробітників,   які  повідомили   про   корупційні  правопорушення  в діяльності  РОВР у Миколаївській області,  від формальних  та  неформальних санкцій;

    3. Регулярне    здійснення     моніторингу      ефективності     впроваджених антикорупційних стандартів і процедур, а також контроль за їх виконанням:

 - проведення регулярної оцінки результатів роботи з протидії корупції;

 - підготовка та розповсюдження звітних матеріалів про проведену роботу  та досягнуті результати у сфері протидії корупції.

Відкритий доступ працівників РОВР у Миколаївській області до інформації про положення антикорупційного законодавства та їх активна участь у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур:

      - своєчасне  ознайомлення  співробітників  з  нормативними  документами,  що регламентують питання попередження та протидії корупції в РОВР у Миколаївській області.

      - проведення   навчальних    заходів   з   питань профілактики     і   протидії корупції;

       - залучення зовнішніх фахівців, правоохоронних органів для проведення профілактичних бесід.

4. Забезпечення інформування контрагентів, партнерів та громадськості про прийняті   в РОВР у Миколаївській області  антикорупційних     стандартів   ведення господарської діяльності.

5. Забезпечення дієвого контролю за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетної програми, відповідальним виконавцем яких є РОВР у Миколаївській області, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм.

6. Забезпечення ефективного та раціонального  використання державного майна шляхом безумовного виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсних засадах.

7. При здійснені державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів.    

           8. Забезпечення дієвого контролю за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель.

9. З метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль за станом використання майна працівниками апарату та підвідомчих організацій.

10. З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувати щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками та щодекадний з працівниками організацій.

11. З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг.

12. З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність РОВР у Миколаївській області проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»

13. З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі апарату РОВР у Миколаївській області, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, у запровадженій на веб-сайті рубриці «Запобігання корупції» систематично висвітлювати діяльність РОВР у Миколаївській області, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам

    Перелік заборон працівників РОВР у Миколаївській області.

    Посадовим особам РОВР у Миколаївській області заборонено:

  1. використовувати     своє   службове     становище     з  метою     одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе  чи інших осіб, у тому числі:
  2. неправомірно  сприяти  фізичним  або  юридичним  особам  у  здійсненні ними господарської діяльності, отриманні кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг);
  3. неправомірно сприяти призначенню на посаду особи, яка не має переваг перед іншими кандидатами на цю посаду;
  4. неправомірно втручатися в діяльність інших посадових осіб;
  5. неправомірно  надавати  перевагу  фізичним  або  юридичним  особам  у зв’язку   з   підготовкою   проектів,   виданням   нормативно-правових   актів   та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків;
  6. відмовляти  фізичним  або  юридичним  особам  в  інформації,  надання  якої передбачено    законом,    надавати   недостовірну    чи   не  в   повному    обсязі  інформацію;

Заходи, які вживаються посадовими особами РОВР у Миколаївській області у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка.

    Посадові    особи   РОВР у Миколаївській області,   у   разі  надходження     пропозиції   щодо неправомірної    вигоди   або   подарунка,   незважаючи     на  приватні   інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

    - відмовитися від пропозиції;

    - за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

    - залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

    -  письмово  повідомити  про  пропозицію  інспектора  з питань запобігання та виявлення корупції та   начальника   РОВР у Миколаївській області.

У разі виявлення посадовою особою у своєму службовому приміщенні майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунку, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей  факт   інспектора з питань запобігання та виявлення корупції та начальника РОВР у Миколаївській області. 

Про   виявлення    майна,   що   може   бути   неправомірною     вигодою,    або  подарунка     складається    акт,  який    підписується    особою,    яка   виявила  неправомірну     вигоду   або   подарунок,    та   її  безпосереднім    керівником, інспектора з питань запобігання та виявлення корупції або начальником РОВР у Миколаївській області.

У разі одержання подарунку РОВР у Миколаївській області, створеній комісії здійснити порядок передачі дарунків керуючись Постановою КМУ «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як дарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям»

Шляхи внутрішнього та зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.

 Посадові особи РОВР у Миколаївській області зобов’язані:

    - вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

    - повідомляти  не  пізніше  наступного  робочого  дня  з  моменту,  коли  особа дізналася   чи   повинна   була   дізнатися   про   наявність   у   неї   реального   чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника;

    - не  вчиняти  дій  та  не  приймати  рішень  в  умовах  реального  конфлікту інтересів;

    - вжити  заходів  щодо  врегулювання  реального  чи  потенційного  конфлікту інтересів.

    Посадові    особи    РОВР у Миколаївській області не   можуть     прямо    чи   опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності  на  користь  своїх  приватних  інтересів  або  приватних  інтересів третіх осіб.

    Начальник    РОВР у Миколаївській області протягом     двох    робочих     днів    після   отримання  повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

    - усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення  чи  участі  в  його  прийнятті  в  умовах  реального  чи  потенційного  конфлікту інтересів;

    - застосування  зовнішнього  контролю  за  виконанням  особою  відповідного  завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

    - обмеження доступу особи до певної інформації;

    - перегляду обсягу посадових повноважень особи;

    - переведення особи на іншу посаду;

    - звільнення особи.

    Особи у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть  самостійно   вжити   заходів   щодо   його   врегулювання   шляхом   позбавлення відповідного  приватного  інтересу  з  наданням  підтверджуючих  це  документів начальнику   РОВР у Миколаївській області,     до  повноважень      якого   належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

 

ІІІ. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням

 

У РОВР у Миколаївській області функціонує уповноважений з антикорупційної діяльності. Відповідно до своїх функціональних обов’язків уповноважений з антикорупційної діяльності, зокрема:

- забезпечує організацію, здійснення, координацію та контроль за заходами щодо запобігання, виявлення та припинення корупційних, пов’язаних з корупцією та інших правопорушень у системі РОВР у Миколаївській області;

- розробляє проект Антикорупційної програми РОВР у Миколаївській області;

- здійснює процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду схваленої програми;

- організовує роботу щодо виявлення та оцінки корупційних ризиків, причин та умов, які сприяють їх виникненню, готує пропозиції щодо їх усунення; організовує проведення службових розслідувань та перевірок;

- організовує та здійснює контроль за дотриманням працівниками РОВР у Миколаївській області  вимог щодо повідомлення та врегулювання конфліктів інтересів, обмежень та заборон, установлених законодавством у сфері запобігання корупції та іншими актами законодавства;

- здійснює опрацювання та перевірку повідомлень про скоєння корупційних, пов’язаних з корупцією та інших правопорушень, а також повідомлень працівників РОВР у Миколаївській області про факти надходження до них пропозицій щодо неправомірної вигоди або подарунку, інших пропозицій з метою спонукання до вчинення правопорушень;

 

 

ІV. Оцінка корупційних ризиків у діяльності РОВР у Миколаївській області, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

 

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 та робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності РОВР у Миколаївській області (додаток 4 до Антикорупційної програми)

Для здійснення оцінки корупційних ризиків в РОВР у Миколаївській області за наказом РОВР у Миколаївській області від 10.01.2018 № 3 створена постійно діюча Комісія з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), до складу якої включені працівники структурних підрозділів РОВР у Миколаївській області, які водоліють відповідними навичками та знаннями, з досвідом роботи не менше одного року.

3.3. Оцінку корупційних ризиків здійснено відповідно до Методології за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток  2 до звіту за результатами корупційних ризиків у діяльності РОВР у Миколаївській області).

Узагальнені результати проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності РОВР у Миколаївській області викладено у звіті (додаток 3), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси).

З метою дотримання публічності та відкритості проведення оцінки корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми РОВР у Миколаївській області проект програми з відповідними додатками були оприлюднені на офіційному веб-сайті РОВР у Миколаївській області.

 

V. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності  здійснює навчальну та роз’яснювальну роботу з питань застосувань антикорупційного законодавства, запобігання корупції серед посадових осіб РОВР у Миколаївській області у відповідності до графіка навчального процесу (додаток № 2 ):

Організації проведення тренінгів, семінарів та інших навчальних заходів з працівниками РОВР у Миколаївській області з питань антикорупційного законодавства (за окремим графіком), у тому числі:

1) проведення навчальних заходів з питань подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; проведення навчальних заходів з питань дотримання антикорупційних обмежень; проведення навчальних заходів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

2) письмове ознайомлення  суб’єктів декларування з вимогами Закону щодо фінансового контролю, здійснення контролю за своєчасним поданням декларації, повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій;

3) розроблення відомчих навчальних матеріалів, презентацій з питань запобігання корупції;

4) поширення тематичної інформації антикорупційного спрямування серед працівників РОВР у Миколаївській області, розміщення законодавчих, нормативно-правових та розпорядчих актів, методичних та навчальних матеріалів з питань запобігання корупції на веб-сайті РОВР у Миколаївській області (на постійній основі);

 5) доведення вимог антикорупційного законодавства під час проведення співбесід та інструктажів з особами, які є претендентами чи прийняті на роботу до РОВР у Миколаївській області (на постійній основі);

6) забезпечення участі працівників РОВР у Миколаїській області  у навчальних заходах, які організовуються державними органами, утановами, підприємствами та організаціями (за окремим запитом);

7) надання працівникам роз’яснень, методичної допомоги та консультацій з питань застосування положень антикорупційного законодавства (на постійній основі, за зверненнями).

 

VІ. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми

 

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми здійснюється Комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія), склад якої визначається начальником РОВР у Миколаївській області. До складу Комісії включаються представники усіх структурних підрозділів РОВР у Миколаївській області.

 З метою здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми Комісія  на постійній основі здійснює заходи щодо отримання, аналізу та узагальнення відповідної інформації, проводить моніторинг змін законодавства у сфері запобігання корупції.

Оцінка результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, здійснюється Комісією один раз у півріччя та за необхідності. Основними критеріями такої оцінки є своєчасність та повнота виконання запланованих заходів.

Уповноважений з антикорупційної діяльності забезпечує контроль за виконанням Антикорупційної програми, координує зазначену роботи в водогосподарських організаціях РОВР у Миколаївській області, узагальнює інформацію про хід виконання Антикорупційної програми та подає її на розгляд Комісії.

Антикорупційна програма підлягає перегляд у таких випадках:

1) виявлення нових корупційних ризиків та змін законодавства у сфері запобігання корупції (протягом 30 календарних днів з дня встановлення таких ризиків);

2) надання пропозицій НАЗК щодо удосконалення положень Антикорупційної програми (протягом 30 календарних днів з дня надходження таких пропозицій);

3) у разі затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації (протягом 50 календарних днів з дня такого затвердження);

4) за результатами оцінки результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, за необхідності (протягом 30 календарних днів з дня встановлення такої необхідності).

У цих випадках Уповноважений з антикорупційної діяльності готує та подає на розгляд Комісії  проект змін до Антикорупційної програми.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймає начальник РОВР у Миколаївській області.

 

Уповноважений

з антикорупційної діяльності                                                                                   С. КУНІНА